Statut Stowarzyszenia pod nazwą

Stowarzyszenie Miłośników Sportu

KAMIONKI

 

 

Kamionki, 09.01.2017r.

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Sportu Kamionki, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach wraz ze zmianami z dnia 20 maja 2016 r., ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – Ustawa o sporcie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego statutu a także szczegółowych regulaminów. Zrzesza uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków gotowych do realizowania celów statutowych.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również zagranicą.

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Szkole Podstawowej w Kamionkach.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie                            z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu SMS Kamionki.

 

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 3. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej.

 

 

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego szczególnie w takich dyscyplinach sportowych jak: siatkówka, unihokej, badminton, tenis stołowy i innych powołanych do życia w wyniku zainteresowań członków,
  2. Angażowanie wszystkich do różnorodnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, wpływające na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych,
  3. Organizacja i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
  4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju i zagranicą.
  5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stwarzanie warunków dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności fizycznej i umysłowej,
  6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego - wyścig, turniej, liga itp.
  7. Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach wspierania zadań publicznych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
  9. Udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  10. Organizowanie szkoleń, zgrupowań szkoleniowych, obozów sportowych dla członków w kraju i zagranicą,
  11. Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu oraz ochrony i promocji zdrowia poprzez sport.
  12. Promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową,
  13. Działalność promocyjną i reklamową stowarzyszenia oraz darczyńców,
  14. Wykonywanie prac mających na celu poprawienie bazy materialno-dydaktycznej i sportowej,
  15. Doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym w różnych dyscyplinach.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. turystyki i krajoznawstwa,
 14. promocji i organizacji wolontariatu,
 15. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 16. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 18. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 19. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

4. W celu realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników - specjalistów.

5. Cały przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

 

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo cudzoziemcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawieni praw publicznych, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku 16-18 lat , którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych przedstawicieli, przy czym nie mają one prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,                     z ograniczeniem wynikającym z art. 3 ust 2 i 3 ustawy “Prawo o Stowarzyszeniach”.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.
 4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
 5. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd.
 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie.
 4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 13

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej z terenu gminy Kórnik,  może być nadana godność członka honorowego, którą nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych oraz wspierających należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

  1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
  2. skreślenie z listy członków z powodu śmierci członka, lub utracenie przez niego osobowości prawnej,
  3. rozwiązanie się Stowarzyszenia,
  4. skreślenie z listy członków, gdy członek nie wykonuje obowiązków statutowych.

2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:

  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. zalegania z płatnością składek przez okres 12 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.

3. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania  w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3. Wyboru wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy Członkowie Stowarzyszenia. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

5.W przypadku niedopełnienia przez Zarząd obowiązku wskazanego w ust. 4 powyżej zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być powiadomieni pisemnie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym na co najmniej 7 dni przed planowanym Walnym Zebraniem.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia się Prezesa Zarządu.

11. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

12.W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego.

13. Walne Zebranie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

  1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu.
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
  5. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
  6. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
  7. decydowanie o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

- w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

- w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względów na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zarząd liczy pięć osoby, które spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia                               w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.

4. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

§20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
  4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. Przyjmowanie i skreślanie członków,
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach,
  10. Zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia,
  11. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich.

§21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.

5. Posiedzenia Komisja Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym walnym zebraniem.

6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji Rewizyjnej, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Komisji Rewizyjnej.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

9. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
  2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności                             i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
  3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
  5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
  6. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania.
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 23

1. Mandat członka Zarządu wygasa:

  1. W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.
  2. W razie śmierci członka Zarządu.
  3. W razie odwołania przez Walne Zebranie.
  4. W razie upływu kadencji na jaką został powołany.
  5. W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
  6. W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. W razie, gdy skład Zarządu w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu. Uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

3. Mandat członka Komisji wygasa:

  1. w razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu,
  2. w razie śmierci członka Komisji,
  3. w razie odwołania przez Walne Zebranie,
  4. w razie upływu kadencji na jaką został powołany,
  5. w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych,
  6. w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

4. W razie, gdy skład Komisji w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.

 

 

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 24

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§25

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzania następujących kar:

  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 26

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki finansowe, nieruchomości rzeczy ruchome.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje z:

  1. składek członkowskich,
  2. dotacji budżetowych na zadania wspierane z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  3. darowizn i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  4. wpływów z działalności statutowej.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w pozostałych sprawach uprawniony jest każdy członek Zarządu, działający jednoosobowo. Stowarzyszenie nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

1. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek                         o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

4. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty wskazanej w uchwale Walnego Zebrania. W razie braku wskazania daty rozpoczęcia obowiązywania z chwilą podjęcia uchwały.

§ 29

1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

3.Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia

Rozdział VIII

Przypisy końcowe

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami)