Jak zostać członkiem Stowarzyszenia:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie SMS Kamionki, jest złożenie deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty wpisowej. (Statut Stowarzyszenia SMS  Rozdział III paragraf 9 pkt. 1). 

Opłata członkowska wynosi 90 zł/miesiąc.

Opłaty należy wpłacić na konto Stowarzyszenia

30 9076 0008 2001 0015 9535 0001

Złożenie deklaracji:

Opcja 1: Wypełnij poniższy formularz, odbierze maila z wypełnioną deklaracją, wydrukuj, podpisz i dostarcz prowadzącemu zajęcia.


Opcja 2: Pobierz deklarację w formie PDF, wydrukuj, wypełnij wszystkie dane, podpisz i dostarcz prowadzącemu zajęcia.

Imię *zawodnika
Nazwisko*zawodnika
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Adres zamieszkania*
Telefon kontaktowy*
Imię rodzica lub opiekuna*
Email *
Wybór sekcji
Wyślij deklarację

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszenia Miłośników Sportu KAMIONKI: 

I. Organizator zajęć: 

 1. Zajęcia sportowe mają charakter zajęć ruchowych z elementami techniki  poszczególnych dyscyplin sportowych                  i są prowadzone zgodnie z ogólnodostępnymi zasadami.
 2. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia przez cały rok szkolny. Ilość uczestników w jednej grupie powinna wynosić minimum 8 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do innej, prowadzonej przez Stowarzyszenie grup. 
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwoływania pojedynczych zajęć w przypadku niedostępności sali gimnastycznej, na której te zajęcia są prowadzone lub innych ważnych powodów np. choroby instruktora. 

II. Warunki uczestnictwa w zajęciach: 

 1. Wiek minimum 6 lat dla sekcji badmintona, oraz 7 lat w przypadku zajęć unihokeja i minisiatkówki. 
 2. Dostarczenie w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia uczestnictwa w treningach  DEKLARACJI UCZESTNICTWA.
 3. Skonsultowanie się z lekarzem w sprawie ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
 4. Opłacanie składki członkowskiej do 10-go każdego miesiąca (za miesiąc z góry). 
 5. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

III. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NNW: 

 1. Stowarzyszenie nie ubezpiecza uczestników zajęć. Wszyscy uczestnicy zajęć w Stowarzyszeniu powinni
  we własnym zakresie dokonać  ubezpieczenia NNW obejmującego uczestnictwo w zajęciach ruchowych.
 2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Wszyscy biorący udział w zajęciach, robią to na własną (lub opiekuna prawnego) odpowiedzialność i nie będą rościły sobie prawa do odszkodowania za ewentualne urazy poniesione w czasie zajęć. 
 3. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia trenera, a opuszczanie sali/hali ćwiczeń jest możliwe tylko
   po uprzednim zgłoszeniu trenerowi. 
 4. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne powinny być niezwłocznie zgłoszone prowadzącemu.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia, zobowiązane są do przestrzegania regulaminów obiektu, a także przepisów BHP i ppoż. oraz poszanowania mienia obiektu i innych uczestników zajęć. 

IV. Opłaty treningowe: 

 1. Wysokość miesięcznych składek członkowskich oraz opłata wpisowa ustalana jest na początku każdego sezonu. 
 2. Składka jest niepodzielna i powinna być opłacana za każdy miesiąc w jednakowej wysokości bez względu na ilość treningów w danym miesiącu. Opłata w czasie ferii szkolnych może być pomniejszona o 50% kwoty regularnej.
 3. Składki należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy SMS Kamionki: 30 9076 0008 2001 0015 9535 0001

V. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia będą wykorzystywane
  przez Stowarzyszenie do procesu rejestracji członków.
 2. Udzielenia zgody jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji członków.
 3. Administratorem danych osobowych jest  SMS Kamionki z siedzibą przy ul. Sportowej 16/2 w Kamionkach.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane w trakcie rywalizacji sportowej tylko dla organizatora tejże,
  i po wyrażeniu przez Państwa dodatkowej zgody.
 5. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym
  do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.